Startup


img
ÇFARË DUHET MBAJTUR PARASYSH PËR TË REALIZUAR NJË ANALIZË EKONOMIKE?

Çfarë duhet të keni parasysh për të realizuar një analizë ekonomike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 31/05/2023

img
PËRSE ËSHTË E DOMOSDOSHME MBAJTJA E TË DHËNAVE DHE ANALIZA EKONOMIKE E FERMËS?

Përse është e domosdoshme mbajtja e të dhënave dhe analiza ekonomike e fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
KRIJIMI I FERMËS DHE MENAXHIMI I SAJ

Mbani parasysh që organizimi i stallës duhet të marrë në konsideratë jo numrin aktual, por numrin e kafshëve që ju do të keni në perspektivë, gjithashtu në organizimin e brendshëm të saj duhet të mbani parasysh ndarjet e tufës në grupe duke siguruar:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
PËRZGJEDHJA E VENDODHJES SË FERMËS

Merrni paraprakisht informacionin e duhur mbi tokën ku do të ushtrohet aktiviteti nga agronomët e zonës, si dhe nga fermerët me eksperiencë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM

Çfarë elementësh duhet të përmbajë Plani i Biznesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
FILLESA E NJË FERME BLEGTORALE

Çfarë duhet të keni parasysh përpara se të filloni biznesin me gjedhin e qumështit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023