Agrumet & Ullinjtë


img
Si duhet të përdoren plehërat organike në ulllishte?

Plehërat organike, veçanërisht plehu organik i stallës i pa kompostuar duhet të brendësohet në tokë për të shmangur avullimin e azotit dhe për tu pajtuar me standartet organike.

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Kush janë materialet plehëruese në ullishtet organike?

Materialet plehëruese përfshijnë materialet organike (plehërimin e gjelbër, plehun shtazor, kompostimin, mbetjet drunore, gjethet) dhe materialet minerale (në një masë më të vogël).

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Të ushqyerit në ullishtarinë organike

Si duhet të veprojmë për plehërimin në ullishtarinë organike?

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Cilat janë zonat më të përshtatshme të bimës së ullirit?

Duke qenë se prodhimi organik i ullirit kërkon mjaft njohuri të mira për biologjinë e bimës, më poshtë do të trajtojmë në mënyrë të përmbledhur disa çështje të biologjisë së kësaj bime.

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Çfarë problemesh i dalin fermerit gjatë periudhës së konvertimit në ullishte organike?

Fermerët që konvertojnë rishtazi duhet të mësojnë se si të menaxhojnë një agro-ekosistem të tërë dhe jo vetëm një bimë bujqësore.

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Kultivimi organik i ullirit

Përsa duhen ngritur ullishtet organike?

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Kush janë faktorët që përcaktojnë përzgjedhjen e kultivarëve për ullishtat organike?

Punimi i tokës në një ullishte ka për qëllim ruajtjen e tokës bujqësore, të pjellorisë dhe lagështisë së saj.

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Ngritja dhe menaxhimi i ullishteve organike

Cilat janë hallkat e ngritjes të një ferme organike?

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Nevoja për një prodhim të qëndrueshëm të ullirit

Përse është i nevojshëm prodhimi i qëndrueshëm i ullirit?

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
Kontrolli i sëmundjeve kryesore në agrume

Sëmundjet e agrumeve shkaktojnë dëme të konsiderueshme si në aspektin sasior ashtu dhe në aspektin cilësor.

Data e publikimit:15/02/2021

Lexo më shumë