Pemët frutore & Vreshtat


img
VJELJA E LULESHTRYDHEVE

Për luleshtrydhen duhet kushtuar shumë kujdes gjatë vjeljes dhe transportit sepse frutat janë shumë delikat dhe dëmtohen lehtë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
PËRGATITJA E TOKËS DHE MBJELLJA E FIDANËVE TË LULESHTRYDHES

Metoda e mbjelljes në ambiente të mbrojtura siguron hershmëri të prodhimit dhe prodhim më cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
Teknologjia e kultivimit të luleshtrydhes

Cilat janë kërkesat e luleshtrydhes për temperaturën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
KULTIVARËT KRYESORË TË ARRËS TË PËRHAPURA NË VENDIN TONË

Përcaktimi i kultivarit merr rëndësi sepse në bazë të karakteristikave të tokës, lartësisë mbi nivelin e detit, temperaturës mesatare vjetore, lagështirës (reshjeve) e faktorë të tjerë, ne përcaktojmë se cili kultivarë është më i përshtatshëm për tokën dhe zonën ku do të ngremë pemëtoren e arrës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/02/2021

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
Punët dimërore në vreshtat në prodhim (nga nëntori deri në shkurt)

Cilat janë synimet kryesore që synohet të arrihen me anë të krasitjes prodhuese?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/03/2021

Data e ri-publikimit: 26/09/2022

img
Kriteret teknike për ngritjen e një pemëtoreje

Ngritja e një pemishte është një investim me vlera të mëdha afatgjatë dhe meriton një planifikim shumë të mirë sepse gabimi më i vogël në fillim është me kosto të lartë dhe i pa korrigjueshëm më vonë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 15/09/2022

img
PASURIMI I TOKËS ME ELEMENTË USHQYES (PLEHËRIMI I HARDHISË)

Si përcaktohet sasia e plehrave që ne do të përdorim në plehërimin e hardhisë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/09/2022

img
KRASITJA PRODHUESE TEK HARDHIA – VIDEO PRAKTIKE

Në këtë video paraqiten krasitja formuese, prodhuese dhe rëndësia e këtij procesi tek hardhia.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/09/2022

img
Vjelja e prodhimit tek dardha

Vjelja e dardhëve është pak më ndryshe nga shumica e frutave të tjera, pasi ato duhet të vilen para se të piqen. Nëse piqen në pemë, ato piqen nga brenda jashtë, kështu që pjesa e brendshme bëhet e qulltë (shumë e butë) para se të piqet zona e jashtme. Në  këto raste ato dëmtohen lehtë dhe nuk i rezistojnë transportit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/09/2020

Data e ri-publikimit: 08/09/2022