Pemët frutore & Vreshtat


img
FORMAT E KULTIVIMIT TEK DARDHA

Të gjitha format bimore që kanë si nënshartesa dardhën e egër dhe gorricën, këshillohet forma e lirë e kultivimit dhe kryesisht ajo në formë kupore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/09/2020

Data e ri-publikimit: 29/05/2024

img
KRASITJA PRODHUESE TEK DARDHA

Nëpërmjet krasitjes synohet që pemës t’i sigurohet mundësia e rritjes dhe e zhvillimit të degëzave me sytha prodhues (frutorë).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/09/2020

Data e ri-publikimit: 29/05/2024

img
MENAXHIMI I INTEGRUAR I SËMUNDJEVE BAKTERIALE NË QERSHI

Cilat janë sëmundjet kryesore bakteriale që shkaktojnë dëme dhe të evidentuara në kushtet e fermave tona?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/05/2024

Data e ri-publikimit: 21/05/2024

img
CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/05/2024

Data e ri-publikimit: 21/05/2024

img
Menaxhimi i integruar i kromës së mollës (Venturia inaequalis).

Sëmundje e rrezikshme në vende me pranvera dhe vera të freskëta dhe me lagështi. Cilat janë shenjat dalluese (simptomat) të kromës së mollës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
Si është ecuria biologjike e sëmundjes?

Sëmundja favorizohet në kushte me shi, askospori dhe konidi mbin në praninë e pikës së ujit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
Cilat janë masat e kontrollit per kromën?

Në ngritjen e pemtoreve të reja duhet të mbahen parasysh të gjitha masat që kanë të bëjnë:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KUMBULLA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e pemishtes, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e pemishtes, cilësia e prodhimit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 09/01/2024

img
KONTROLLI I BRESHKËZËS PAMBUKORE TË AGRUMEVE ICERYA PURCHASI

Pse duhen mbrojtur Agrumet nga Breshkëza pambukore?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023

img
ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON BRESHKËZA PAMBUKORE?

Dëmet në bimë nga breshkëza pambukore e shkaktojnë të dy stadet e insektit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023