Blegtori


img
TË USHQYERIT E DELEVE

Cilët janë momentet më kritike në të ushqyerit e deleve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 16/01/2023

img
RËNDËSIA E PLEHUT ORGANIK

Sa i rëndësishëm është plehu organik në aktivitetin bujqësor dhe më gjërë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023

img
ÇFARË PROBLEMESH SHKAKTON MUNGESA E MENAXHIMIT TË DUHUR TË JASHTËQITJEVE

Ju si fermer nuk jeni përgjegjës vetëm për mbarështimin e kafshëve të fermës, por njëkohësisht duhet të tregoni kujdesin e duhur edhe për mjedisin që ju rrethon.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 30/12/2022

img
Administrimi i tregjeve të kafshëve të gjalla në Shqipëri

Garantimi i përmirësimit të standarteve në ruajtjen e shëndetit të kafshëve

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 23/12/2022

img
Rregullat e ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të kafshëve të gjalla

Strukturat veterinare në njësitë e qeverisjes vendore duhet të përcaktojnë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
HIGJENA E QUMËSHTIT DHE MJELJA

Higjena e qumështit dhe kërkesat bazë për cilësinë dhe sigurinë e qumështit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
Kushtet e grumbullimit dhe transportit të qumështit nga ferma në fabrikë

Ftohja në fermat prodhuese dhe pikat e grumbullimit të qumështit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
TRANSPORTI I KAFSHËVE PËR THERJE, STANDARTET E THERTORES, TEKNOLOGJIA E THERJES

Sipas legjislacionit, kafshët që transportohen duhet të...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
THERTORET

Kushtet dhe kërkesat që duhet të plotësojnë thertoret janë të përcaktuara në legjislacionin veterinar dhe të ushqimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/12/2021

Data e ri-publikimit: 22/12/2022

img
SA DHE SI NDIKOJNË TEMPERATURAT E ULTA TEK GJEDHI DHE TË IMTAT

Cilët janë faktorët që mundësojnë tolerancën ndaj temperaturave të ulta?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/01/2022

Data e ri-publikimit: 16/12/2022