Kulturat Foragjere


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË BURXHAKUT

Cilat janë kërkesat e burxhakut për klimën (temperaturë dhe lagështirë)?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

Data e ri-publikimit: 08/12/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MISRIT

Në vendin tonë misri mbillet edhe si bimë foragjere, i cili është i rëndësishëm për ushqimin e blegtorisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 24/11/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË ELBIT

Kërkesat e elbit për klimën dhe tokën

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
PRODHIMI I FARËS SË LOLIUMIT NJËVJEÇAR

Masa e korrur duhet te largohet brenda 2-3 ditëvedhe menjëherë pas largimit te saj  behet plehërimi plotësues me plehra azotike, nitrat ose ure, ne masën 40 - 46 kg/ha lende aktive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 11/11/2022

img
Teknologjia e kultivimit të loliumit njëvjeçar

Cilat janë kërkesat e loliumit njëvjeçar për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 11/11/2022

img
TEKNOLOGJIA E KUTIVIMIT TË KOÇKULLËS

Kërkesat e koçkullës për klimën dhe tokën

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

Data e ri-publikimit: 22/10/2022

img
KORRJA DHE SHIRJA E FARËS SË TËRFILIT ALEKSANDRIN

Korrja dhe shirja është operacioni përmbyllës i prodhimit të farës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 21/10/2022

img
Si të luftoni kuskutën në parcelat e farës së tërfilit aleksandrin?

Në gjininë e kuskutës bëjnë pjesë mbi 201 specie bimësh parazitare me ngjyra të verdhë, portokalli ose të kuqe (rrallë jeshile).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 21/10/2022

img
Teknologjia e kultivimit të tërfilit aleksandrin për farë

Cilat janë kërkesat e tërfilit aleksandrin për klimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 21/10/2022

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TË MISRIT

Cilat janë shërbimet agroteknike tek misri gjatë vegjetacionit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/09/2022