Kulturat Foragjere


img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TË MISRIT

Cilat janë shërbimet agroteknike tek misri gjatë vegjetacionit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 27/05/2024

img
PRODHIMI I FARËS SË LOLIUMIT NJËVJEÇAR

Masa e korrur duhet te largohet brenda 2-3 ditëvedhe menjëherë pas largimit te saj  behet plehërimi plotësues me plehra azotike, nitrat ose ure, ne masën 40 - 46 kg/ha lende aktive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të loliumit njëvjeçar

Cilat janë kërkesat e loliumit njëvjeçar për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
TEKNOLOGJIA E KUTIVIMIT TË KOÇKULLËS

Kërkesat e koçkullës për klimën dhe tokën

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

Data e ri-publikimit: 22/04/2023

img
KORRJA DHE SHIRJA E FARËS SË TËRFILIT ALEKSANDRIN

Korrja dhe shirja është operacioni përmbyllës i prodhimit të farës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 21/04/2023

img
Si të luftoni kuskutën në parcelat e farës së tërfilit aleksandrin?

Në gjininë e kuskutës bëjnë pjesë mbi 201 specie bimësh parazitare me ngjyra të verdhë, portokalli ose të kuqe (rrallë jeshile).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 21/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të tërfilit aleksandrin për farë

Cilat janë kërkesat e tërfilit aleksandrin për klimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 21/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të tërshërës për prodhimin kokërr

Tërshëra zë një vend të rëndësishëm ndërmjet kulturave foragjere për kokërr.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 16/03/2023

img
KORRJA DHE MANIPULIMI I PRODHIMIT TEK SORGUMI 

Koha e korrjes se sorgumit është në varësi të qëllimit të kultivimit, për silazh ose për kokërr.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 02/02/2023

img
Teknologjia e kultivimit të sorgumit

Cilat janë kërkesat e sorgumit për temperaturën dhe lagështirën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 02/02/2023