Perimet e serrës


img
Avantazhet e domates së shartuar

Shartimi i domates është një teknikë, me origjinë nga vendet e lindjes së largët. Në ditët e sotme, kjo teknikë përdoret masivisht në Europë, Azi dhe Amerikë, ku sipërfaqja e mbjellë me këto bimë është më e lartë se me bimët e pashartuara. Në vitet e fundit, edhe fermerët shqiptarë kanë filluar ta përdorin këtë teknikë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 28/01/2023

img
Avantazhet e specit të shartuar

Shartimi i specit është një teknikë e përdorur gjerësisht në Europë, Azi dhe Amerikë, e cila vitet e fundit ka gjetur përdorim edhe në Shqipëri. Fermerët shqiptar, të gjendur përballë vështirësive në rritje për luftimin e sëmundjeve, kryesisht atyrë që vijnë nga toka, kanë parë përfitimet e kësaj metode për të garantuar një prodhim cilësor dhe rendiment të lartë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 28/01/2023

img
Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Çfarë është kontrolli biologjik në bujqësi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
Cilat janë teknikat e shartimit të specit?

Nënshartesa duhet mbjellë 5 ditë më përpara se mbishartesa. Kini parasysh që bimët në momentin që do të shartohen duhet të jenë të shëndetshme dhe të kalitura, në mënyrë që ta përballojnë sa më mirë proçesin e shartimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
Kultivimi i Domates në Serra

Domatja është bima më tradicionale dhe më e rëndësishme e perimeve që mbillet në sera në vendin tonë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/01/2020

Data e ri-publikimit: 25/01/2023

img
Kultivimi i Kastravecit në Serra

Kastraveci është një ndër bimët më të rëndësishme që kultivohet në Shqipëri, kryesisht në serra, por edhe në fushë të hapur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/01/2020

Data e ri-publikimit: 23/01/2023

img
Cilat janë teknikat e shartimit të domates?

Ekzistojnë një larmishmëri metodash për të shartuar bimën e domates. Më poshtë jane paraqitur tre metodat më të përdorura.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 17/01/2023

img
Fuzarioza në specin e kultivuar në serra

Fuzarioza është sëmundje që shkaktohet kryesisht nga ujërat e ndotur

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/07/2020

Data e ri-publikimit: 15/01/2023

img
Përgatitja e serrës për mbjellje

Reportazhi ndihmon fermerët me kushtet teknike që duhen zbatuar për të përgatitur sa më mirë serrën për mbjellje.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/01/2021

Data e ri-publikimit: 08/01/2023

img
Rëndësia e plasmasit për mbulimin e serrave

Plasmasi për mbulimin e serrave ka një rol shumë të rëndësishëm...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/06/2021

Data e ri-publikimit: 24/12/2022