Perimet e serrës


img
Si të parandaloni dhe të luftoni sëmundjet dhe dëmtuesit që prekin bimën e lakrës pranverore?

Si të kontrolloni sëmundjet dhe dëmtuesit që prekin bimën e lakrës pranverore?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/08/2021

img
Kur duhet ta mbillni lakrën pranverore?

Njihuni me varietet më të kërkuara të lakrës nga pikat e eksportit!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/08/2021

img
Avantazhet e domates së shartuar

Shartimi i domates është një teknikë, me origjinë nga vendet e lindjes së largët. Në ditët e sotme, kjo teknikë përdoret masivisht në Europë, Azi dhe Amerikë, ku sipërfaqja e mbjellë me këto bimë është më e lartë se me bimët e pashartuara. Në vitet e fundit, edhe fermerët shqiptarë kanë filluar ta përdorin këtë teknikë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/07/2021

img
Avantazhet e specit të shartuar

Shartimi i specit është një teknikë e përdorur gjerësisht në Europë, Azi dhe Amerikë, e cila vitet e fundit ka gjetur përdorim edhe në Shqipëri. Fermerët shqiptar, të gjendur përballë vështirësive në rritje për luftimin e sëmundjeve, kryesisht atyrë që vijnë nga toka, kanë parë përfitimet e kësaj metode për të garantuar një prodhim cilësor dhe rendiment të lartë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/07/2021

img
Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Çfarë është kontrolli biologjik në bujqësi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Çfarë duhet të bëni përpara se të mbillni fidanin e lakrës pranverore?

Përpara mbjelljes, çdo fermer duhet të ketë parasysh këto këshilla:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Si duhet t’i ushqeni në mënyrën e duhur fidanët e lakrës?

Sygjerohet të përdoren NPK granular për plehrim bazë 15:15:15. Për plehrim bazë mund të përdorni edhe plehra organike të dekompozuara në varësi të kushteve klimaterike dhe të tokës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Çfarë duhet të dini kur tregtoni lakrën pranverore?

Vjelja e lakrës pranverore, si në çdo kulturë tjetër, është faza më e rëndësishme sepse ndikon në cilësinë e frutit dhe rrjedhimisht në shitjen e produktit. Në varësi të kërkesës së pikave të eksportit ose atyre të shumicës, lakra pastrohet nga gjethet e saj dhe duhet bërë një standartizim sa më efikas në varësi të madhësisë së lakrës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Cilat janë teknikat e shartimit të domates?

Ekzistojnë një larmishmëri metodash për të shartuar bimën e domates. Më poshtë jane paraqitur tre metodat më të përdorura.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021

img
Cilat janë teknikat e shartimit të specit?

Nënshartesa duhet mbjellë 5 ditë më përpara se mbishartesa. Kini parasysh që bimët në momentin që do të shartohen duhet të jenë të shëndetshme dhe të kalitura, në mënyrë që ta përballojnë sa më mirë proçesin e shartimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2021