ZINXHIRI I VLERËS DHE RËNDËSIA E TIJ
Zinxhiri i Vlerës është një koncept pjesë e të cilit ju jeni përgjatë ushtrimit të një aktiviteti biznesi për të siguruar produkte ose shërbime duke mundësuar ofrimin e e tyre për konsumatorin. 

Zinxhiri i Vlerës është një seri hapash të njëpasnjëshëm të lidhur me njëri-tjetrin. Siç nënkuptohet edhe nga vetë fjalët përbërëse, koncepti përfshin veprime të cilat kryhen dhe janë të ndërlidhura zinxhir me njëra tjetrën ku secila pjesë përbërëse e hallkës merr një vlerë të caktuar në prodhim apo në shërbim. 

Procesi i zinxhirit të vlerës përfshin të gjithë operacionet që kryhen nga marrja e lëndës së parë e deri në shpërndarjen e produktit apo shërbimit tek klientët ose konsumatorët. Zinxhiri i vlerës përfshin aktivitete të tilla që lidhen me: 

  • operacionet hyrëse në biznes siç mund të jenë blerja e barit të jonxhës, blerja e farës së misrit, blerja e shërbimit të punimit të tokës me mekanikë, blerja e shërbimit veterinar, etj;
  • operacionet gjatë zhvillimit të biznesit siç mund të jetë të ushqyerit e tufës, përgatitja e koncentratës në fermë, mjelja, etj.,
  • operacionet e lidhura me logjistikën dalëse siç mund të jenë magazinimi i djathit, dërgimi i qumështit në pikën e përpunimit, dërgimi dhe shpërndarja e plehut organik në parcelë, etj.,
  • elementët e lidhur me marketingun dhe shitjen siç mund të jetë krijimi i brandit (emrit) të produktit ose fermës, pasqyrimi i fermës dhe përparësive të saj në median sociale (facebook, instagram), pasqyrimi i vlerave të produktit ose shërbimit dhe arsyet përse konsumatori duhet të preferojë këtë produkt ose shërbim, marrëveshjet me blerësit sikurse janë tregtarët e shumicës dhe pakicës apo konsumatorët direkt mbi çmimin e mishit, qumështit apo nënprodukteve të tyre;
  • shërbimet, siç janë shërbimet ndaj konsumatorit dhe krijimi i një marrëdhënie afatgjatë me konsumatorin;
  • prokurimet dhe blerjet të cilat përfshijnë procese për vlerësimin e ofertave të çmimeve të blerjes së inputeve, etj.,
  • burimet njerëzore të cilat përfshijnë të punësuarit në fermë të angazhuar me kohë të plotë apo kohë të pjesshme, kualifikimi i punonjësve, vlerësimi i punës së tyre, marrëdhëniet e punonjësve, etj.,
  • infrastruktura e kompanisë që përfshin çështjet ligjore të fermës, menaxhimin e përgjithshëm, administrimin, financën, garantimin e cilësisë, etj. Natyrisht që kryerja e aktiviteteve të tilla është në varësi nga madhësia e fermës, pasi fermat e vogla përfshihen vetëm në një pjesë të aktiviteteve të tilla, ndërsa fermat e mëdha përfshihen nëse jo në të gjitha, në pjesën më të madhe të këtyre aktiviteteve.

Përse ju nevojitet identifikimi dhe analiza e zinxhirit të vlerës në biznesin tuaj? 

Analiza e Zinxhirit të Vlerës realizohet duke vlerësuar procedurat e detajuara që përfshihen në çdo hallkë të biznesit prodhues ose të ofrimit të shërbimit. Qëllimi i kryerjes së analizës është rritja e efiçencës së produktit ose shërbimit, në mënyrë të tillë që biznesi juaj të mund të ofrojë vlerë maksimale për një kosto sa më të ulët të prodhimit ose shërbimit. 

Analiza e Zinxhirit të Vlerës ndihmon në përcaktimin e fillimit të një biznesi duke ju orientuar mbi llojin e aktivitetit, vendndodhjen, madhësinë e tij, tregjet potenciale të furnizimit dhe ato të shitjes, teknologjitë që do të përdorni, duke vlerësuar çdo hallkë të biznesit përsa i përket avantazheve, potencialeve, anëve të dobëta si dhe rreziqeve të mundshme. 

Pa dyshim si në çdo biznes tjetër edhe ju në fermën tuaj jeni të interesuar të identifikoni burimet që përmirësojnë ose që përkeqësojnë efiçencën e kostos në fermë. Ndaj, analiza e zinxhirit të vlerës ju ndihmon të ndërmerrni vendimet e duhura për aktivitete të ndryshme të biznesit; të identifikoni hallkat e  dobëta në biznes dhe të ndërmerrni masat përmirësuese në rastet e mungesës së efiçencës, si dhe të identifikoni hallkat e forta e mundësitë në biznes për rritjen e mëtejshme të efiçencës. 

Psh: nëse ferma juaj ndodhet në një zonë me mungesë të vaditjes, prodhimi i jonxhës nuk është në nivelin e duhur dhe për pasojë kosto e prodhimit është shumë e lartë. Ndërkohë jonxha përbën një nga ushqimet bazë për tufën tuaj. Në këtë rast analiza e zinxhirit të fermës ju mundëson të vlerësoni burimet e furnizimit me bar jonxhe nga burime të mundshme jashtë fermës. Nëse blerja jashtë fermës ju mundëson rritje të efiçencës së prodhimit në fermë, ju mund të përplotësoni nevojat duke shtuar një aktor bashkëpunues përgjatë Zinxhirit të Vlerës, pikërisht fermën prodhuese të barit të jonxhës cilësore dhe me çmim brenda kufijve që ju mundëson rritjen e efiçencës së prodhimit. 

Analiza e Zinxhirit të Vlerës ndihmon në analizimin e lidhjeve të ndërvarësisë siç mund të jetë një teknologji e re dhe kualifikimi i nevojshëm i punonjësve për t’ju përgjigjur kësaj teknologjie. Për shembull, nëse ju do të filloni të përdorni të ushqyerit me anë të mikserit të mekanizuar, është e domosdoshme të ofroni kualifikim të punonjësve që do të përdorin një paisje të tillë. 

Analiza mundëson ndërmarrjen e vendimeve që sjellin rritje të prodhimit dhe uljen e kostove, si dhe mundëson krijimin e avantazheve ndaj konkurentëve të biznesit tuaj. 

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë lidhur me Zinxhirë të ndryshëm të Vlerës.

Data e publikimit: 05/03/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

MEDIKAMENTET VETERINARE DHE USHQIMET ME PËRMBAJTJE MEDIKAMENTESH

Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, Parlamenti Europian dhe Këshilli kanë përgatitur rregulla uniform për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve nga efektet potenciale të këtyre mbetjeve.

Lexo më shumë

NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE MBI BLEGTORINË DHE MASAT PËR PËRBALLIMIN E TYRE

Cili është ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi shëndetin e kafshëve, mirëqenien e tyre, prodhimin dhe riprodhimin? Cilat janë masat për përballimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë