Cilat janë shërbimet që kryhen gjatë kultivimit të specave?




Menjëherë pas mbjelljes realizohet ujitja për zënie me 1.5-2 litra ujë për bime. Në toka të rënda ku uji është më i qendrueshëm në sipërfaqe të tokës, mund të aplikohen skema mbjelljeje me brazda me kujdes që niveli i sistemit rrënjor të fidanave të mos vendosen shumë thellë dhe e ashtuquajtura ujitje për zënie (edhe ujitjet e tjera) të mos kontaktojnë kërcellin e bimëve. 

Bimë të shëndosha si rezultat i një plehërimi të drejtë

REKOMANDIM!
Pas rreth 8-10 ditëve pas mbjelljes, duhet të fillojë prashitja e parë ose kultivimi (frezimi nëse bëhet me motofreza). Është shumë e rëndësishme që prashitjet, kryesisht ato të I dhe të II duhet të bëhen të thella në rreth 12- 15 cm thellësi. Këto prashitje ndihmojnë në: 

  • Shkatërrimin e barërave të këqija që sapo kanë filluar të mbijnë;
  • Shkriftërimin e sipërfaqes;
  • Ajrosjen dhe ngrohjen e tokës, etj.
  • Është e domosdoshme që para prashitjeve të hidhen plehërat azotike që janë të planifikuara për plehërimin e parë suplementar. Ato duhet të mbulohen në tokë gjatë këtij procesi.

Prashitjet e tjera të bëhen në varësitë gjëndjes së shkrifmërisë së tokës, infeksionit të barërave të këqia. Ato duhet të bëhen gjithashtu pas 1 ose 2 ujitjeve, menjëherë pas plehërimeve plotësuese, etj. prashitjet e tjera madje duke filluar nga prashitja e tretë, nuk duhet të bëhen kurrë të thella. Nëse prashitjet bëhen të thella atëherë sistemi rrënjor i cili ka aftësinë të zhvillohet shumë afër sipërfaqes së tokës, shkatërrohet pothuajse totalisht. Në këtë situate bimët ngelen mbrapa në zhvillim, nuk zhvillojnë një sistem rrënjor të shtrirë, nuk lulëzojnë si duhet dhe për pasojë nuk frutifikojnë. Frutat e lidhura nuk rriten normalisht, deformohen dhe nuk kanë cilësinë e duhur tregtare. Prashitjet duhet të konsistojnë vetëm në prerjen e barit, shkriftërimin e sipërfaqes në 3-5 cm thellësi dhe mbulimin ose përzierjen e plehërave plotësuese kimike me tokën. Periudha ndërmjet dy prashitjeve duhet të jetë afërsisht rreth 15-20 ditë.

Cilat sasi të përdorimit të plehut organik rekomandohen?
Për të marrë një rendiment mesatar me 300 kv/ha në kushtet e fushës së hapur dhe në varësitë e niveleve të elementëve ushqimorë që afron pjelloria natyrale e tokës, normat orientuese të plehut organik duhet të jenë 20-30 kv/dn (tabela).

Normat orientuese të plehërimit me plehëra organike në varësi të përmbajtjes së humusit në tokë

Pjellorisë së tokës sipas përmbajtjes së humusit% e humusit në tokëSasia e plehut organik të këshilluar (në kv/dn)
E varfër<1.5 %30
E mesme1.5 – 3 %25
E pasur> 3 %20

Cilat janë normat orientuese të përdorimit të plehërave minerale?
Krahas plehërimit me plehëra organike është e domosdoshme që në bilancin e plehërimit të përllogariten edhe plehërat minerale. Ato duhet të hidhen në: 

  • Plehërimin bazë;
  • Plehërimin shoqërues dhe
  • Plehërimi plotësues (nga 3 – 10 duar/doza).

Normat  orientuese  të  plehërimit  azotik  në  varësi të  përmbajtjes  së azotit në tokë

Klasifikimi i pjellorisë së tokës sipas përmbajtjes së N2ONiveli i përmbajtjes së N2O në tokë (në %)Sasia e azotit të rekomanduar (në kg l. Ak. / ha)
E varfër< 0.1 %105
E mesme0.11 – 0.15 %95
E pasur0.16 – 0.25 %90
Shumë e pasur> 0.26 %85

Normat orientuese të plehërave fosforike në varësi të përmbajtjes së fosforit në tokë

Klasifikimi i pjellorisë së tokës sipas përmbajtjes së P2O5Niveli i përmbajtjes së P2O5 në mgr/100 gr tokëSasia e fosforit të reko- manduar
(në kg l. ak. / ha)< 0.1 %105
Shumë e varfër< 0.5 %112
E varfër0.51 – 1 %100
E mesme1,1 –  2 %81
E pasur2,1 –  3 %50
Shumë e pasur> 3.1 %42

Normat orientuese të plehërimit me plehëra potasikenë varësi të përmbajtjes së potasit  në tokë

Klasifikimi i pjellorisë së tokës sipas përmbajtjes së K2ONiveli i përmbajtjes së K2O në mgr/100 gr tokëSasia e potasit të rekomanduar (në kg l. ak. / ha)
E varfër< 875
E mesme8.1 –  1525
E pasur> 1515

Pse duhet bërë kujdes në ujitjen e specit?
Ujitja ka për qëllim që t’i plotësojë bimëve  sasinë e ujit të nevojshëm për rritjen dhe zhvillimit normal të tyre. Aplikohen kryesisht tre mënyra ujitjeje, që janë: 

  • Ujitje në sipërfaqen e tokës,
  • Ujitje mekanike,
  • Ujitje nëntoksore.

Ujitja sipërfaqsore duhet të bëhet në varësi të përmbajtjes së saj në tokë. Ato zakonisht duhet të bëhen në çdo 12-15 ditë. Sasitë e ujit duhet të jenë sa më të vogla dhe gjatë ujitjeve uji të mos takojë me kërcellin e bimëve me qëllim që të eleminohen mundësitë e infeksioneve.

                                    Metoda e ujitjes sipërfaqësore me brazda

A ndikon në shtimin e prodhimit heqja e barërave të këqia?
Është shërbim shumë i rëndësishëm. Ndikon si në ruajtjen e elementëve ushqyes në dispozicion të bimës së kultivuar ashtu dhe eleminimin si mbartës të sëmundjeve e dëmtuesve. Heqja e tyre realizohet me anë të prashitjeve; përdorimin e preparateve kimike përzgjedhës para ose pas mbjelljes duke zbatuar këshillat e specialistit.

Klikoni këtu në se dëshironi të dini më shumë për Sëmundjet dhe dëmtuesit e specit

Data e publikimit: 06/08/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: