ÇFARË DUHET MBAJTUR PARASYSH PËR TË REALIZUAR NJË ANALIZË EKONOMIKE?
                                                                                REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

Së pari, mbajtja e shënimeve sa më të sakta dhe në mënyrë periodike, ju mundëson arritjen e përfundimeve reale dhe marrjen e vendimeve bazuar mbi logjikën ekonomike që sjell rritje të efiçencës së fermës.

Regjistroni shpenzimet e fermës që përbëhen nga shpenzimet për prodhimin në fermë, blerjet e produkteve jashtë fermës si dhe shpenzimet për marrjen e shërbimeve. Për këtë qëllim, ju duhet të regjistroni të gjithë sipërfaqen e tokës që përdorni për kultivim (si atë në pronësi ashtu edhe atë të marrë me qera) ku përshkruhet njëkohësisht kultura e mbjellë, sipërfaqja e saj si dhe statusi i tokës mbi të cilën është mbjellë kultura (pra në pronësi ose me qera). 

Bëni kujdes me njësitë matëse. Përcaktoni që në fillim dhe ruani të njëjtën njësi. Pra, nëse përdorni dynym ose hektarë, ose nëse përdorni Lekë të reja apo Lekë të vjetra, nëse përdorni njësinë kilogram për dynym apo njësinë kuintal për hektarë. 

Listoni kategoritë e shpenzime duke marrë në konsideratë: 1. Qera Toke; 2. Punimet mekanike; 3. Inputet e përdorura  - farëra, pleh organik, pleh kimik, etj.; 4. Transportin; 5. Fuqinë punëtore. 

Duke përllogaritur totalin e shpenzimeve për të gjithë sipërfaqen dhe duke konsideruar prodhimin e marrë nga e gjithë sipërfaqja, llogarisni koston e prodhimit për njësi (për kg ose për kv). 

Krahas shpenzimeve që kryeni për prodhimin e kulturave bujqësore në shërbim të të ushqyerit të kafshëve, në fermë duhet të regjistroni edhe të gjithë shpenzimet e tjera të cilat përfshijnë: blerje jashtë fermës (bazë ushqimore); shërbim veterinar (kurimi i sëmundjeve, blerje medikamente, inseminim artificial); riparime (stallë, hangarë); energji elektrike; ujë; mirëmbajtje mekanike; amortizim godinash.      

Regjistrimi i të dhënave të tufës:

Regjistroni përbërjen e tufës sipas kategorive të kafshëve, viça sipas grupmoshave, mëshqerra, lopë në laktacion, lopë në tharje, lopë skartimi si dhe totalin e numrit të krerëve.

 

Regjistrimi i të ushqyerit të tufës sipas kategorive : 1.Viçat, mosha 0 – 2.5 muaj; mosha 2.5 – 12 muaj; mosha 12 muaj – 15 muaj; 2. Mëshqerrat; 3. Lopët e qumështit; 4. Lopët në tharje. Mbi bazën e racionit ushqimor për secilën kategori, llogarisni totalin e ushqimeve të konsumuara sipas llojit të tyre (prodhuar në ferma, apo blerë jashtë fermës). 

Në këtë fazë jeni në gjendje të verifikoni saktësinë e të dhënave, duke patur parasysh se sasia e bazës ushqimore të prodhuar +  baza ushqimore e blerë  =  sasia totale e ushqimit të konsumuar.

Regjistroni të ardhurat e fermës që përbëhen nga: qumështi; viçat për treg; lopët e skartimit; plehu organik; produktet bujqësore (foragjere), bazuar mbi të cilat përllogarisni të ardhurat në total. 

Llogarisni fitimin e fermës duke marrë parasysh të gjitha shpenzimet si dhe të gjitha të ardhurat e realizuara.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë lidhur me Konstatime gjatë vizitave në ferma dhe intervistimeve për mbledhjen e të dhënave 

Data e publikimit: 31/05/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

MEDIKAMENTET VETERINARE DHE USHQIMET ME PËRMBAJTJE MEDIKAMENTESH

Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, Parlamenti Europian dhe Këshilli kanë përgatitur rregulla uniform për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve nga efektet potenciale të këtyre mbetjeve.

Lexo më shumë

NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE MBI BLEGTORINË DHE MASAT PËR PËRBALLIMIN E TYRE

Cili është ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi shëndetin e kafshëve, mirëqenien e tyre, prodhimin dhe riprodhimin? Cilat janë masat për përballimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë