STANDARDET MINIMALE TË NDËRTIMIT TË STALLAVE
Në ndërtimin e stallave mbani parasysh respektimin e normave bazë që lidhen me hapsirën e nevojshme sipas kategorisë së kafshëve, hapsirat për ushqim e ujëpirje, për ti siguruar atyre kushte të përshtatëshme për prodhim e riprodhim. Disa nga standarded minimale për ndërtimin e stallës përfshijnë:

 1. Stallat duhet të ndërtohen me material që nuk shkaktojnë dëme fizike tek kafshët si dhe të përmbajnë paisje që gjithashtu nuk shkaktojnë dëme. Si stalla dhe paisjet duhet të jenë lehtësisht të pastrueshme dhe të dezinfektueshme. Inspektoni paisjet si dhe mekanikën të paktën një herë në ditë, duke marrë masat për funksionimin e duhur të sistemeve si dhe parandalimin e dëmtimeve tek kafshët.
 2. Përmes sistemeve të ventilimit, ajrosjes dhe izolimit, stallat duhet të përbëjnë ambjentin me mikroklimë të përshtatshme për mbarështimin e kafshëve. Vendosja e sistemeve të sinjalizimit në rastin e mosfunksionimit të paisjeve të ventilimit ju vjen në ndihmë në kohën e duhur për riparim ose zëvendësim të tyre.
 3. Siguroni të gjitha lëhtësirat për ofrimin e vazhdueshëm e cilësor të ushqimit dhe ujit. Paisjet e ofrimit të ushqimit dhe ujit duhet të jenë të përshtatëshme dhe të mundëshme për tu pastruar e mirëmbajtur lehtësisht.
 4. Ndriçimi natyral dhe ai artificial duhet të sigurojnë kushte optimale, pasi kafshët nuk duhen mbajtur gjatë të gjithë kohës në errësirë.
 5. Të gjithë elementët e ambjentit të brendshëm dhe të jashtëm, paisjet si dhe ndarëset duhet të jenë të tilla që të mos shkaktojnë dëmtime ose plagosje tek kafshët.
 6. Siguroni kushte të përshtatëshme jashtë stallës për ti mbrojtur kafshët nga kushtet ekstreme të motit, kafshët grabitqare si dhe rreziqet që dëmtojnë shëndetin e tyre.

Kriteret minimale për ndërtimin e një stalle
Përzgjedhja e vend ndërtimit. Për zgjedhjen e vendit të ndërtimit të një stalle të re duhet të mbani parasysh:

 • Largësinë e stallës nga banesa sipas rregullave të lart përmendura; ajo nuk lejohet të ndërtohet në pozicion mbi zonën e banesës, pasi jashtëqitjet, urina dhe ujrat e ndotura të stallës do të kontaminojnë mjediset rreth banesës, ujrat mbi tokësore si dhe ato nëntokësore.
 • Zona e ndërtimit duhet të jetë e mirë drenazhuar dhe të kufizohet me kanale kulluese nga ana e sipërme e pjerrësisë.
 • Për evitimin e daljes së kafshëve direkt në rrugë, stalla këshillohet të ndërtohet larg rrugës automobilistike.
 • Krijoni lehtësi për transportin me mjete të bazës ushqimore, pa krijuar vështirësi në hyrjen dhe daljen e ushqimit përmes korridorit të ushqimit.
 • Krijoni lehtësi në transportin e qumështit, vend grumbullimin si dhe trajtimin paraprak të tij.
 • Siguroni që bazamenti i stallës të jetë 20 cm i ngritur mbi nivelin e tokës për të shmangur lagështirën brenda ambientit ku qëndrojnë kafshët.
 • Në konsultim me specialistin e blegtorisë siguroni mirqënien e kafshëve duke respektuar sipërfaqen dhe volumin për sejcilën prej tyre sipas kategorisë. Në varësi nga kategoria hapsirat e nevojshme të rekomanduara për orientim janë: viça 0-2 muaj strehim individual 3 m²; viça 4-8 muaj sipërfaqe 2.4-2.7 m²; mëshqerrat barrëse sipërfaqe 3.2-3.5 m²; lopë në laktacion 3.0-3.3 m².
 • Bëni kujdes me gjatësinë e grazhdit në dispozicion për sejcilën kafshë. Si orientim ju rekomandojmë 60-70cm gjatësi grazhdi për lopët në laktacion; 50-55 cm për mëshqerrat dhe 75-80 cm për lopët në tharje.

Data e publikimit: 11/05/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

MEDIKAMENTET VETERINARE DHE USHQIMET ME PËRMBAJTJE MEDIKAMENTESH

Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, Parlamenti Europian dhe Këshilli kanë përgatitur rregulla uniform për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve nga efektet potenciale të këtyre mbetjeve.

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë