ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ
Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të pa përpunuara? Jeni i shqetësuar për ndotjen e mjedisit nga mbetjet bimore apo jashtëqitjet e kafshëve? Keni menduar për ndotjen e lumenjve dhe përrenjve pranë aktivitetit bujqësor nga ndikimi i mbetjeve mbi to?  - Kompostimi është zgjidhja

Kompostimi është një proces biologjik që mundëson shndërrimin e mbeturinave të materialeve organike në një material të pasur me lëndë ushqyese për fermën. Kompostimi pra është një metodë aerobike e dekompozimit të mbetjeve organike. Materiali i prodhuar, pra komposto, më tej përdoret si në fushë të hapur, në sera, ashtu edhe në kopshtet e kultivuara në zonat rurale apo ato urbane. 

Kompostimi dhe përdorimi i kompostos për plehërim krijon disa avantazhe, të cilat mund t'i përmbledhim si mëposhtë.

Shndërrimi i mbetjeve të gjelbërta në komposto plehëruese, redukton koston e plehërimit, shëndetëson tokën, e pasuron atë me lëndë organike, përmirëson strukturën e saj, rrit cilësinë e prodhimit, si dhe mbron mjedisin nga ndotjet. Gjithashtu përdorimi i kompostos si plehërues në bujqësi redukton varësinë nga plehëruesit sintetikë (plehërat kimike), për rrjedhojë zvogëlon efektin serë (çlirimin e gazrave). Komposto e përdorur si plehërim mundëson mbajtjen e ujrave si dhe një qarkullim më të mirë të tyre në tokë. Komposto rrit rezistencën e bimëve ndaj sëmundjeve, duke mundësuar reduktimin e përdorimit të kimikateve. Kompostimi i mirë eliminon farërat e barërave të këqija që mund të ndodhen në jashtëqitjet e kafshëve si dhe eliminon rrezikun e transferimit të sëmundjeve nga njëra bimë në tjetrën. Kompostimi krijon përparësi në ekonominë qarkulluese duke i dhënë vlerë mbetjeve nga industria e përpunimit ushqimor sikurse janë mbetjet nga përpunimi i ullirit, i rrushit, etj. Kompostimi përbën një proces që siguron sanitarizimin si të vegjetacionit ashtu edhe të jashtëqitjes së kafshëve. 

Një avantazh tjetër i kompostimit qëndron në faktin se kompostimi ul koston e përpunimit dhe të fuqisë punëtore, kjo pasi nuk nevojitet fuqi punëtore për magazinimin e plehut organik, por kompostoja mund të merret për tu përdorur pikërisht në kohën kur ajo nevojitet, nuk do të hidhen mbeturinat e serave në vende të pa lejuara, gjithashtu duke qënë se komposto nuk sjell sëmundje me bazë fungicidet si dhe barëra të këqija në serë, kostsot e fuqisë punëtore për përdorimin e pesticideve dhe spërkatjet do të ulen ndjeshëm.  

Gjithashtu, nga kompostimi sigurohen përfitime mjedisore, pasi do të përdoren si plehërues sasi më e pakët nitrogjeni, si dhe sasi më e pakët fungicidesh dhe herbicidesh, ndërkohë që përqindja e lëndës organike në tokë do të pësojë rritje. 

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë lidhur me çfarë mund të kompostohet dhe kërkesat për cilësinë e materialeve të kompostueshme.

Data e publikimit: 30/04/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE MBI BLEGTORINË DHE MASAT PËR PËRBALLIMIN E TYRE

Cili është ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi shëndetin e kafshëve, mirëqenien e tyre, prodhimin dhe riprodhimin? Cilat janë masat për përballimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë

NDIKIMI I BLEGTORISË MBI NDRYSHIMET KLIMATIKE

Përllogaritjet tregojnë se blegtoria ndikon në një masë të konsiderueshme në efektin serë në nivel global.

Lexo më shumë

NDIKIMET E NDËRSJELLTA NDËRMJET NGROHJES GLOBALE DHE BLEGTORISË

Cilat janë ndikimet e ndyshimeve klimatike e veçanërisht ngrohjes globale mbi blegtorinë?

Lexo më shumë