VJELJA E KAMOMILIT
Produkti i tregtuar përbëhet nga kapti­na lulore të thata (Matricariae flos). Lulëzimi i kamomilit fillon në fund të prillit dhe përfundon shumë më vonë. Përqindja më e lartë e vajit eterik në kokat e luleve është në fazën e lulëzimit të plotë. Vjelja realizohet vetëm në një periudhë (Maj), në periudhën e lulëzimit të plotë (kur shumica e luleve janë të hapura). Për të siguruar sasinë mak­simale të vajit eterik, kaptinat duhet të mblidhen kur pjesa më e madhe e luleve të gjenden në pozicion horizon­tal në raport me kërcellin. Me vazhdi­min e pjekjes, përmbajtja e vajit eterik zvogëlohet vazhdimisht. Në sipërfaqe të vogla, kaptinat vilen me dorë ose me krëhër të përshtatur për vjeljen e fru­tave të imët - me një krëhër kamomili. 

Një nga kushtet e prodhimit me efek­tivitet ekonomik të kamomilit, në sipërfaqe të mëdha, është vjelja e mekanizuar me makineri vjelëse që mbledhin vetëm pjesën e lulesës së bimës. Të tilla makineri përdoren aktualisht në vendet kryesore prodhuese të kam­omilit. 

Makineri të mëdha kanë kapacitete deri 3.5 ha në ditë. Në rastin e makinerive të projektuara, lulet kanë bishta të gjatë (> 2 cm) që nuk ndikojnë në cilësinë e pro­duktit por standardi tregtar shpesh kërkon lule pa bisht. 

Lulet e mbledhura duhet të transpor­tohen menjëherë në mjedisin e tharjes. Lulja e freskët do nxehet dhe mar­rë ngjyrë kafe brenda pak orësh nëse mbahet në thasë, duke i bërë lulet pa vlerë. 

Për qëllimet e pro­dhimit të vajit eterik ose për përdorime të tjera industriale, kamomili mund të mblidhet me kositëse të mekanizuar ose makina silazhimi. 

Tharja dhe ruajtja e produktit

Lulet e vjela të kamomilit thahen në tharëse termike ose atë natyrore me rrymë ajri. Nëse kamomili thahet në kushte natyrale, atëherë ai shpërndahet në një shtresë sa më të hollë të jetë e mundur dhe lihet derisa të thahet. Gjatë tharjes, kamomili nuk përzihet (rrotullo­het) në mënyrë që të mos shkërmoqet. 

Në tharëse termike, ajo thahet në një temperaturë prej 30 - 35°C. 

Kamomili thahet më shpejt në temperatura më të larta, por në këtë rast ai humbet në mënyrë të konsiderueshme ngjyrën dhe përmbajtjen e vajit eterik dhe kështu humbet vlerën komer­ciale. Koha e tharjes varet nga temper­atura e dhomës në të cilën thahet kam­omili si dhe nga trashësia e shtresës. Tharja natyrale mund të zgjasë 7-10 ditë. Në tharëse termike, tharja është shumë më e shkurtër. Raporti i tharjes, përkatësisht raporti i kamomilit të fre­skët ndaj të thatës, mund të jetë i ndry­shëm dhe varjon nga 4: 1 deri në 6: 1. 

Kamomili i tharë mirë paketohet në kuti të veshura me letër nga brenda.

Paketuar në këtë mënyrë ai ruhet në një vend të thatë, të freskët dhe të pastër. Pavarësisht faktit që është paketuar dhe depozituar si duhet, kamomili du­het të shitet brenda vitit. Kamomi­li i vjetër humbet ngjyrën natyrale, erën karakteristike, shkërmoqet dhe i nënsh­trohet prishjes.

Data e publikimit: 03/10/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

VJELJA/KORRJA E TRUMZËS

Vjelja bëhet me dorë ose me makineri korrëse e cila e realizon prerjen e bimës në mënyrë që të mos komprometojë cilësinë e saj. Në përgjithësi, vjelja kryhet në lartësinë 5-8 cm mbi sipërfaqen e tokës.

Lexo më shumë

VJELJA/KORRJA E MENTËS

Në këto raste, gjethet e thata tek menta nuk kanë më ngjyrë të bukur të gjelbër, kështu që i humb vlera tregtare.

Lexo më shumë

VJELJA DHE KORRJA E HITHRËS

Tharja jo cilësore mund të ndikojë në uljen e cilësisë së produktit.

Lexo më shumë

VJELJA E MËLLAGËS SE BARDHË

Lulet vilen gjatë gjithë periudhës vegjetative. Gjethet vilen jo më shumë se 1/3 e sasisë së tyre duke pasur në konsideratë mbajtjen e një balance në mes masës vegjetative dhe sistemit rrënjor

Lexo më shumë