HAPAT QË NDIQEN PËR TË KRIJUAR GRUMBULLIN E KOMPOSTUESHËM
Për të krijuar grumbullin e kompostueshëm mbani parasysh hapat e mëposhtëm:

 • Grumbulloni material të mjaftueshëm. Materialet e grumbulluara duhet të na sigurojnë një proporcion të drejtë ndërmjet karbonit dhe nitrogjenit në masën 30:1.
 • Prisni ose copëtoni çdo material të trashë për të rritur sipërfaqen e kompostueshme.
 • Fillojeni shtresën e parë prej 10-15 cm me material me përmbajtje të lartë karboni, të tillë si kashtë, gjethe, copëza druri, letër.
 • Shtoni një shtresë 10-15 cm me material që ka përmbajtje të lartë nitrogjeni, duke përdorur jashtëqitjen e kafshëve që përgjithësisht ka përmbajtje të lartë nitrogjeni.
 • Në këtë shtresë duhet shtuar mbetje vegjatative nga kuzhinat. Nëse përdoren materiale me shumë azot, të tilla si copa bari të kositur, mund të jetë e përshtatshme shtresa më pak se 10 cm e trashë.
 • Nëse shtohen mbetje ushqimore, duhet shtuar një shtresë e hollë dheu, tallash, gjethe, kashtë për të thithur aromat e pa dëshiruara.
 • Merrni parasysh porozitetin e përzierjes. Nëse përdoren materiale të dendura, si pleh organik ose gjethe të lagura, duhet të shtohen copa druri, kashtë ose materiale të tjera të thata e të rënda për të përmirësuar porozitetin.
 • Miksoni shtresat me nivel të lartë karboni me ato me nivel të lartë nitrogjeni.
 • Krijimi i shtresave ju mundëson lehtësi në përzierje si dhe për të arritur shpërndaarjen e duhur të lagështisë në çdo shtresë.
 • Bëni provën e shtrydhjes për të matur përmbajtjen e lagështirës së kompostos.
 • Shtoni ujë në kompostimin e sapopërzier derisa shtrydhja e masës të japë një ose dy pika ujë. Kujdes! Shtimi i tepërt i ujit mund të nxjerrë jashtë lëndët ushqyese.
 • Vazhdoni të alternoni dhe përzieni shtresat derisa grumbulli të jetë 1-1.2 m i lartë.
 • Për rreth një javë, grumbulli duhet të arrijë një temperaturë rreth 43 0C dhe duhet të kthehet ose të përzihet me një mjet ajrosës.

Si rregull, materialet që dekompozohen në mënyrë aktive duhet të kthehen çdo tre deri në katër ditë.

Për kthimin, ka disa mjete që mund të përdorni, duke filluar nga lopatat për grumbuj të vegjël në kopshtet e shtëpive tuaja, deri te kthyesit me rotor për grumbuj më të mëdhenj që realizojnë kompostim në nivel fshati apo më gjerë.  

Data e publikimit: 30/04/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

MEDIKAMENTET VETERINARE DHE USHQIMET ME PËRMBAJTJE MEDIKAMENTESH

Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, Parlamenti Europian dhe Këshilli kanë përgatitur rregulla uniform për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve nga efektet potenciale të këtyre mbetjeve.

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë