STANDARDET MINIMALE TË NDËRTIMIT TË STALLAVE - DELE DHE DHI
Në ndërtimin e stallave mbani parasysh respektimin e normave bazë që lidhen me hapsirën e nevojshme sipas kategorisë së kafshëve, hapsirat për ushqim e ujëpirje, për ti siguruar atyre kushte të përshtatëshme për prodhim e riprodhim. Disa nga standarded minimale për ndërtimin e stallës përfshijnë:

 1. Stallat duhet të ndërtohen me material që nuk shkaktojnë dëme fizike tek kafshët si dhe të përmbajnë paisje që gjithashtu nuk shkaktojnë dëme. Si stalla dhe paisjet duhet të jenë lehtësisht të pastrueshme dhe të dezinfektueshme. Inspektoni paisjet si dhe mekanikën të paktën një herë në ditë, duke marrë masat për funksionimin e duhur të sistemeve si dhe parandalimin e dëmtimeve tek kafshët.
 2. Përmes sistemeve të ventilimit, ajrosjes dhe izolimit, stallat duhet të përbëjnë ambjentin me mikroklimë të përshtatshme për mbarështimin e kafshëve. Vendosja e sistemeve të sinjalizimit në rastin e mosfunksionimit të paisjeve të ventilimit ju vjen në ndihmë në kohën e duhur për riparim ose zëvendësim të tyre.
 3. Siguroni të gjitha lëhtësirat për ofrimin e vazhdueshëm e cilësor të ushqimit dhe ujit. Paisjet e ofrimit të ushqimit dhe ujit duhet të jenë të përshtatëshme dhe të mundëshme për tu pastruar e mirëmbajtur lehtësisht.
 4. Ndriçimi natyral dhe ai artificial duhet të sigurojnë kushte optimale, pasi kafshët nuk duhen mbajtur gjatë të gjithë kohës në errësirë.
 5. Të gjithë elementët e ambjentit të brendshëm dhe të jashtëm, paisjet si dhe ndarëset duhet të jenë të tilla që të mos shkaktojnë dëmtime ose plagosje tek kafshët.
 6. Siguroni kushte të përshtatëshme jashtë stallës për ti mbrojtur kafshët nga kushtet ekstreme të motit, kafshët grabitqare si dhe rreziqet që dëmtojnë shëndetin e tyre.

Kriteret minimale për ndërtimin e një stalle
Përzgjedhja e vend ndërtimit. Për zgjedhjen e vendit të ndërtimit të një stalle të re duhet të mbani parasysh:

 • Largësinë e stallës nga banesa sipas rregullave të lart përmendura; ajo nuk lejohet të ndërtohet në pozicion mbi zonën e banesës, pasi jashtëqitjet, urina dhe ujrat e ndotura të stallës do të kontaminojnë mjediset rreth banesës, ujrat mbi tokësore si dhe ato nëntokësore.
 • Zona e ndërtimit duhet të jetë e mirë drenazhuar dhe të kufizohet me kanale kulluese nga ana e sipërme e pjerrësisë.
 • Për evitimin e daljes së kafshëve direkt në rrugë, stalla këshillohet të ndërtohet larg rrugës automobilistike.
 • Krijoni lehtësi për transportin me mjete të bazës ushqimore, pa krijuar vështirësi në hyrjen dhe daljen e ushqimit.
 • Krijoni lehtësi në transportin e qumështit, vend grumbullimin si dhe trajtimin paraprak të tij.
 • Siguroni që bazamenti i stallës të jetë 20 cm i ngritur mbi nivelin e tokës për të shmangur lagështirën brenda ambientit ku qëndrojnë kafshët.
 • Në konsultim me specialistin e blegtorisë siguroni mirqënien e kafshëve duke respektuar sipërfaqen dhe volumin për sejcilën prej tyre sipas kategorisë: 1.5 m² dhe 5 m³ për kafshën femër të rritur, 3m² dhe 9 m³ për kafshët meshkuj të rritur dhe nga 0.8m² në 1.5 m² dhe volum 3-5 m³ për çdo krerë në moshë të re.
  Siguroni 30 cm gjatësi grazhdi për secilën kafshë të rritur, 20 cm për secilën kafshë të vogël si dhe për pirjen e ujit 10 cm gjatësi lugu për sejcilën kafshë.
 • Mbani parasysh hapësirat që nuk janë në dispozicion të kafshëve, si për shembull korridori qendror, zona e mjeljes.

Data e publikimit: 11/11/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

PROCEDURAT PËR LEJE NDËRTIMI

Çertifikata e pronësisë si kusht për Lejen e Ndërtimit

Lexo më shumë

STALLAT E TË IMTAVE – STANDARDET MINIMALE KOMBËTARE

Kërkesat dhe standardet që duhen plotësuar për ndërtimin e strehimeve të përshtatshme për të imtat

Lexo më shumë

STANDARDET MINIMALE TË NDËRTIMIT TË STALLAVE

Kriteret minimale për ndërtimin e një stalle

Lexo më shumë

RACAT E TË LESHTAVE

Le të njihemi me disa nga racat e të leshtave, qoftë ato të importuara apo edhe ato lokale.

Lexo më shumë