RREGULLATORËT E RRITJES SË BIMËVE
                                                                            REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

Rregullatorët e rritjes së bimëve, thjesht rregullatorët e rritjes ose hormone bimore jane substanca kimike të përdorura për të ndryshuar rritjen e bimëve ose pjesë të bimës. Hormonet në përgjthësi janë substanca të prodhuara natyrshëm prej bimëve; ato kontrollojnë funksionet normale  të jetës së bimëve si rritja e bimës, rritja e rrënjës, lidhja dhe rënia e frutit, si dhe procese të tjera të zhvillimit.

Ç’kuptohet me termin “Rregullator i rritjes”?

Kuptojmë çdo substancë kimike ose përzierje substancash, të cilat nëpërmjet veprimit fiziologjik, për shpejtimin ose ngadalësimin e shkallës së rritjes ose maturimit (pjekjes), si dhe veprime të tjera, ndryshojnë sjelljen e bimëve zbukuruese dhe atyre të prodhimit. Nuk përfshihen këtu substanca të tilla si: ushqyes të bimëve, element ose substanca ndihmëse (ngjitëse), substancë kimike ushqyese ose përmirësuese të tokës.

Përdorimi i rregullatorëve të rritjes së bimëve në prodhimin bujqësor në SHBA ka filluar aty nga viti 1930. Zbulimi i parë, por edhe përdorimet e para i përkasin acetylene dhe ethylene, të cilët shtonin prodhimin e luleve në bimën e ananasit. Më vonë prodhimi i tyre u rrit dukshëm dhe tashmë ata janë produkte me vlerë të industrisë kimike për bujqësinë dhe pjesë përbërëse të teknologjisë së prodhimit të një numri të madh bimësh bujqësore dhe dekorative. Megjithëse nuk janë rregullatorë të vërtetë të rritjes së bimëve disa herbicide dhe insekticide shkaktojnë efekte që rregullojnë rritjen e bimëve. Sipas Prof. Dr Sokrat Jani (botim i vitit 2013), carbaryl me bazë carbamat, një insekticid i përdorur gjerësisht, ka efekt në rrallimin e frutave në pemët e mollës dhe për rrjedhojë stimulon dhe ndihmon prodhimin e përvitshëm të plantacionit. Rregullatorët e rritjes së bimëve grupohen në pesë klasa.

 • Hormonet e bimëve

Hormonet e bimëve ose (fitohormone), janë substanca kimike që rregullojnë rritjen e bimëve, të cilat për herë të parë në Britani të Madhe, janë quajtur ”substanca të rritjes së bimëve”.

Hormonet bimore janë molekula të prodhuara brenda bimës dhe gjenden në përqendrime jashtëzakonisht të ulëta. Ato rregullojnë procese fiziologjike në qeliza të caktuara në nivel lokal. Hormonet gjithashtu përcaktojnë formimin e luleve, të kërcejve dhe të gjetheve. Ato drejtojnë rënien e gjetheve, lidhjen, zhvillimin dhe pjekjen e frutave. Bimët, për dallim nga kafshët, nuk kanë gjendrra që prodhojnë dhe sekretojnë hormone. Në vend të tyre, çdo qelizë është e aftë për të prodhuar hormonet e nevojshme. Hormonet bimore i japin formë bimës, ndikojnë në mbirjen e farës, kohën e lulëzimit, gjininë e luleve , të plakjes së gjetheve dhe frutave. Ato ndikojnë në formimin e gjetheve dhe rritjen e kërcellit, zhvillimin dhe pjekjen e frutave, jetëgjatësinë e bimës dhe madje edhe vdekjen e bimëve. Hormonet janë jetike për rritjen e bimëve dhe në mungesë të tyre, bimët do të ishin kryesisht një masë qelizash të padiferencuara. Pra, përsa u përshkrua, ata janë quajtur edhe si faktorë të rritjes ose shkurt hormone të rritjes.

Cilat janë karakteristikat e hormoneve të bimëve ?

Fjala “hormone” rrjedh nga greqishtja e vjetër dhe ka kuptimin vë në lëvizje. Hormonet bimore ndikojnë në shprehjen e gjeneve, ndarjen e qelizave dhe rritjen. Ato prodhohen natyrshëm prej bimëve ndonëse substanca kimike shumë të ngjashme janë prodhuar edhe nga kërpudhat e bakteret e që mund të ndikojnë në rritjen e bimëve. 

Një numër i madh i përbërësve kimikë janë sintetizuar në rrugë laboratorike. Ata janë përdorur dhe përdoren për të rregulluar rritjen e bimëve të kultivuara, kontrollin e barërave të këqija, rritjen invitro të bimëve dhe kulturat indore. Këto komponime artificiale janë quajtur “Rregullatorë të rritjes së bimëve”.

Hormonet bimore nuk janë lëndë ushqyese, por substanca kimike që në sasi të vogla nxisin dhe ndikojnë në rritjen, zhvillimin dhe diferencimin e qelizave dhe indeve.

Klasat e hormoneve bimore

Janë pesë klasa të mëdha të hormoneve bimore. Secila klasë ka funksione pozitive dhe funksione frenuese, por më shpesh ato punojnë sëbashku me njëri-tjetrin, me nivele të ndryshme ndërveprimi në një ose më shumë drejtime, që ndikojnë në rregullimin e rritjes së bimës. 

Pesë klasat kryesore janë:

 1. Acidi Abscisic

Acidi abscisic, i cili njihet gjithashtu dhe si ABA, është zbuluar dhe njihet me dy emra të ndryshëm. Para se treguesit e tij kimikë të njiheshin plotësisht, ai u quajt “dormin” dhe “abscisic II”. Vetëm pasi u përcaktua që të dy substancat e përmendura janë të njëjta, ai u emërua acid abscisic. Emri “acid abscisic” u dha për shkak se kjo substancë kimike u gjet në përqëndrime të larta në gjethet e sapo rëna, pra në gjethet e freskëta e të rëna natyrshëm nga bimët.

Kjo klasë e rregullatorëve të rritjes së bimëve përbëhet nga një substancë kimike, me origjinë nga kloroplastet, e prodhuar normalisht në gjethet e bimëve, sidomos kur bimët janë nën stres. Në përgjithësi, ai vepron si një përbërës kimik frenues që ndikon në rritjen e sythave, të farërave dhe gjumin e sythave e gonxheve. 

Në bimët që ndodhen nën stresin e ujit, ABA luan rol në mbylljen e gojëzave.

 1. Auksina

Auksinat janë kombinime kimike që ndikojnë pozitivisht në zmadhimin e qelizave, formimin e sythave dhe gonxheve dhe fillimin e rrënjëzimit. Ato gjithashtu nxisin prodhimin e hormoneve të tjera dhe në bashkëpunim me cytokininat, kontrollojnë rritjen e kërcejve, rrënjëve dhe frutave, si dhe në konvertimin e kërcejve në lule. Auksinat ishin klasa e parë e rregullatorëve të rritjes të zbuluar. Ato ndikojnë në zgjatjen e qelizave duke ndryshuar plasticitetin e mureve të qelizave. 

Auksinat veprojnë për të penguar rritjen dhe zhvillimin e sythave që mund të formohen në nivele më të ulëta të bimës, poshtë, në fundin e kërcejve, si rrjedhojë e dukurisë së dominancës së majave. Ato gjithashtu nxitin rritjen dhe zhvillimin e rrënjëve anësore dhe dytësore.

Auksinat në përqendrime të mëdha janë toksike për bimët. Më shumë toksike janë ato për bimët dykotiledone dhe më pak për monokotiledonet. Për këtë arsye, herbicidet sintetike të auksinës si 2,4-D dhe 2,4,5-T, janë zhvilluar dhe përdorur për kontrollin e barërave të këqija. Auksinat janë përdorur për të nxitur formimin dhe rritjen e rrënjëve në copat e prera të kërcejve të bimëve, në shtimin e frutave, parandalimin e rënies së frutave, ndryshimin e raportit të luleve (meshkuj/femra) në bimë.

 1. Cytokinina

Cytokininat, ose CKS, janë një grup i substancave kimike që ndikojnë në ndarjen e qelizave dhe formimin e lastarëve të kërcellit. Ato gjithashtu ndihmojnë në vonesën e plakjes dhe prishjes së indeve. Ndikojnë në gjatësinë e ndërnyjave dhe rritjen e gjetheve.

Cytokininat kanë një efekt sinergjik në bashkëpunim me auksinat. Raportet e këtyre dy grupeve të hormoneve bimore ndikojnë në masë të madhe në periudhat kryesore të rritjes, gjatë jetës së bimës.

 1. Etileni

Etileni është një gaz që ka tretshmëri të ulët në ujë. Efektiviteti i tij, si një hormon bimor, është i ndërvarur nga dy tregues tepër të rëndësishëm, nga niveli i prodhimit të tij dhe nga niveli i largimit të tij nga bima për në atmosferë. Etileni prodhohet në një shkallë më të shpejtë gjatë periudhës së rritjes së shpejtë, veçanërisht në errësirë dhe ndikon në lartësinë dhe diametrin e kërcellit të bimës. Etileni ndikon në pjekjen e frutave.

 1. Giberelinat

Giberelinat ose GA-at, përfshijnë një gamë të madhe të substancave kimike që prodhohen natyrshëm brenda bimëve dhe nga kërpudhat. Ato ishin ndër zbulimet e para ku studiuesit japonezë, njoftuan prodhimin e substancës kimike nga kërpudha e quajtur Gibberella fujikuroi, substancë kjo që gjatë përdorimit shkaktoi rritje anormale në bimën e orizit.

Giberelinat janë të rëndësishme në mbirjen e farës, ndarjen e qelizave, lulëzimin dhe pas mbirjes, rritjen e masës së materialit të farës. Giberelinat veprojnë në kah të kundërt të frenimit, pra zhbllokojnë rritjen e filizave dhe përgjumësinë të shkaktuara nga e prania e acidit abscisic (ABAN).

Hormone bimore të tjera

Rregullatorë të tjerë të rritjes së bimëve janë:

 • Brassinosteroidet, janë një klasë e polyhydroxysteroideve, një grup tjetër i rregullatorëve të rritjes së bimëve. Brassinosteroidet, nxisin ndarjen dhe zgjatjen e qelizave, rezistencën ndaj streseve etj. Ata pengojnë rritjen e rrënjëve, vjetrimin dhe shkëputjen e gjetheve.
 • Acidi salicylic, aktivizon gjenet në disa bimë, të prodhojnë substanca kimike që ndihmojnë në mbrojtjen kundër patogjeneve.
 • Jasmonatet, janë prodhuar nga acidet yndyrore dhe duket se nxisin prodhimin e proteinave të mbrojtjes, që shërbejnë për të shmangur organizmat patogjene. Ato kanë një rol në mbirjen e farës, ndikojnë në ruajtjen e proteinave në fara, si dhe në rritjen e rrënjës.
 • Hormonet peptide të bimëve, janë të gjitha peptide e vogla të sekretuara, të cilat përfshihen në procesin e sinjalizimit nga qeliza në qelizë. Këto luajnë rol vendimtar në rritjen dhe zhvillimin e bimëve si mekanizmat e mbrojtjes, kontrollin e ndarjes dhe zmadhimit të qelizave, etj.
 • Polyaminat, janë molekula bazike, me peshë molekulare të ulët, të cilat janë gjetur në të gjitha organizmat. Ato janë të domosdoshme për rritjen dhe zhvillimin e bimëve dhe ndikojnë në proceset e ndarjes së qelizës.
 • Oksidi azotit (NO), shërben si sinjal në reagimet hormonale dhe mbrojtjes si (mbylljen e gojëzave, zhvillimin e rrënjëve, mbirjen, fiksimin e azotit, vdekjen e qelizave, reagimin ndaj stresit), etj.
 • Strigolacionet, marrin pjesë në frenimin e degëzimit të kërcejve.
 • Karrikinat, janë një grup i rregullatorëve të rritjes së bimëve, që gjendet në tymin e djegjes së materialit bimor dhe që kanë aftësinë për të stimuluar mbirjen e farërave.

Rregullatorët sintetikë të rritjes së bimëve

Rregullatorët sintetikë të rritjes së bimëve janë substanca kimike, të prodhuara në rrugë laboratorike, që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e bimëve. Disa imitojnë rregullatorët natyrorë të rritjes, në strukturë dhe në veprim. Shumë prej tyre janë krejtësisht të ndryshëm nga rregullatorët natyrorë, si për nga struktura dhe veprimi.

Rregullatorët e rritjes së bimëve janë substanca kimike të cilat, kur përdoren në sasi të vogla, modifikojnë rritjen e bimëve, zakonisht duke stimuluar, pjesë të sistemit natyral të rregullimit të rritjes. Rreth 60 rregullatorë të rritjes së bimëve janë aktualisht duke u përdorur. Disa prej tyre kanë një rëndësi të madhe e me vlerë në prodhimin e kulturave bujqësore. Rregullatorët e rritjes , përfshirë këtu të dy, nxitësit dhe vonuesit e rritjes, janë treguar efektivë për modifikimin e strukturës së bimës.

Rregullatorët sintetikë të rritjes së bimëve (PGR) janë konsideruar si një gjeneratë e re e substancave kimike në shërbim të prodhimit bujqësor, pas plehrave, pesticideve dhe herbicideve. Përdorimi i PGR mund të jetë një alternativë e dobishme për të rritur prodhimin e kulturave bujqësore.

Megjithëse PGR duket të kenë potenciale të mëdha për të ndikuar në rritjen e bimëve, nga ana tjetër përdorimi i tyre duhet të planifikohet me kujdes në drejtim të përqendrimit optimal, fazës së zhvillimit bimor, të specifikave të specieve, të periudhës së kultivimit, etj, të cilat përbëjnë pengesa të mëdha në zbatueshmërinë dhe efektivitetin e kërkuar.

Në cilët drejtime ndikojnë përdorimi i PGR në prodhimin bujqësor ?

 • Në prodhimin e fidanëve perimorë
 • Në stimulimin e lidhjes dhe zhvillimit të frutave
 • Në rregullimin e ritmit të pjekjes së frutave
 • Në ndryshimin e seksit në bimët e familjes së kungulloreve
 • Në ndryshimin e sjelljes së bimëve ndaj temperaturave të larta të mjedisit dhe rritja e tolerancës ndaj tyre
 • Në përdorimin për të zbutur efektin negativ të kripërave në rritjen dhe zhvillimin e bimëve
 • Në prodhimin e perimeve gjethore
 • Në zgjimin e tuberëve të farës së patates dhe stimulimin e shpërthimit të sythave në to
 • Në zgjimin dhe mbirjen e thelpinjve të farës së hudhrës
 • Në ruajtjen e qepës së thatë në magazinë

Cytokininat kanë potencial për të përmirësuar vitalitetin e fidanëve të hershëm, rritjen e rrënjëve, ngritjen e rezistencës ndaj streseve, uniformitetin e zhvillimit të kulturës etj. 

Lidhja e frutit dhe fillimi i rritjes së tij në domate, është periudha më e ndjeshme ndaj kushteve të mjedisit. Prandaj, kuptimi i mekanizmave që rregullojnë këtë proces mund të lehtësojë prodhimin e kësaj kulture me fruta të vlefshëm.

Temperaturat e larta (më tepër se 30°C) ose të ulëta (nën 10°C) ndikojnë negativisht në prodhimin e domates, sepse reduktojnë lidhjen e frutave për bimë. Në kushte të tilla, përdorimi i rregullatorëve të rritjes, mund të rritin prodhimin e domates dhe të ardhurat e realizuara nga ferma. Në përgjithësi, variatetet tolerante ndaj të ngrohtit reagojnë më mirë ndaj rregullatorëve të rritjes. 

Trajtimi i bimëve me hormone bimore bëhet kur në një lulesë janë hapur rreth katër lule. Këshillohet të trajtohet çdo lulesë vetëm një herë; aplikimi i shumë trajtimeve në një lulesë mund të shkaktojë deformime të frutave. Duhet shmangur spërkatja e gjetheve.

Koha më e përshtatshme për të bërë spërkatjen me PGR është rreth orës 3:00 pasdite ose edhe më vonë në ditët me diell.

Gjatë prodhimit të domates për industrinë përpunuese mund të përdoren PGR për të rritur rendimentin e bimëve dhe pjekjen më uniforme të frutave, duke krijuar kështu kushte për vjelje në një periudhë më të shkurtër. Trajtime më efektive kanë rezultuar të jenë kur kryhen kur bimët kishin formuar katër gjethet e vërteta. Përqendrimi i vjeljes përmirësohet dhe rendimenti i prodhimit të hershëm, rritet me përdorimin e spërkatjes së lulesës pas lidhjes së një numri të dëshiruar frutash. Trajtimi më i vonuar ka pasoja të padëshirueshme, pasi ai praktikisht eliminon frutat jeshilë dhe ngadalëson rritjen vegjetative, duke shkaktuar kështu një vjelje më të koncentruar për shkak të maturimit më të shpejtë të frutave.

Parimi për ndryshimin e seksit në kungullore qëndron në ndryshimin e rendit të luleve dhe raportit seksual. Aplikimi i jashtëm i rregullatorëve të rritjes së bimëve mund të ndryshojë raportin e seksit dhe rendin e luleve, nëse aplikohet në fazën e dy ose katër gjetheve, e cila është fazë kritike për shtypjen ose nxitjen e të dyja gjinive (sekseve). Prandaj, ndryshimi i seksit në drejtimin e dëshiruar duhet të jetë i manipuluar nga përdorimi i jashtëm i rregullatorëve të rritjes së bimëve. Rregullatorët e rritjes së bimëve janë gjetur të dobishëm për induksionin e luleve femërore dhe uljen e luleve mashkullore në kastravec. Në praktikën e prodhimit më shpesh kërkohet shtimi i luleve mashkullore në bimët e kastravecit, pra i luleve frutdhënëse.

Rritja dhe prodhimtaria e bimëve varen ndjeshëm nga faktorë të mjedisit dhe tashmë është bërë e njohur se bujqësia do të preket nga ndryshimet klimatike. Efektet e ngrohjes globale mbi produktivitetin bujqësor tregojnë se temperatura e lartë (HT) do të ketë efekte të dëmshme në zhvillim. Stresi i ngrohjes mund të bëhet një faktor kufizues kryesor për prodhimin e kulturave.

Krahas rrugës së përmirësimit gjenetik, vëmendje e kujdes të veçantë marrin praktikat e kultivimit, ku masë me interes për menaxhimin e kulturës në kushte stresi të HT cilësohet edhe përdorimi i rregullatorëve të rritjes.

Një numër i madh i rregullatorëve të rritjes janë sot në përdorim kulturat bujqsore, shumë prej tyre ndikojnë në aktivitete enzimatike të tilla si ato që drejtojnë asimilimin e azotit dhe thithjen e mineraleve. Thithja e mineraleve mund të shfrytëzohet pozitivisht në rritjen e rezistencës ndaj kripës. Disa praktika të thjeshta bujqësore, si spërkatjet me aminoacide dhe përqendrime shumë të ulëta të rregullatorëve të rritjes, mund të përmirësojnë rritjen dhe prodhimin e domates së kultivuar në kushte të tokave të kripura.

Qepa është një kulturë perimore sezonale që ka aftësi ruajtjeje relativisht të ulët në magazinë. Bulbat e qepës duhet të ruhen deri në vjelje të prodhimit të sezonit të ardhshëm ose edhe për një periudhë më të gjatë, gjë që përbën një problem serioz të vështirë.

Është vlerësuar se nga prodhimi i përgjithshëm i qepës së thatë, më shumë se 40-50% i tij humbet për shkak të kalbjes në ruajtje. Situata mund të përmirësohet duke spërkatur me PGR qepët dy javë para vjeljes.

Data e publikimit: 25/05/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: