MBI PANDEMINË COVID-19 DHE MASAT NË FED INVEST
Prekja e Shqipërisë nga pandemia globale, u shoqërua me marrjen e masave të shumta ligjore, të cilat kane qënë shumë të ndryshueshme për shkak të manaxhimit të shpejtë të situatës. Në këto masa citohen Aktet Normative dhe Vendimet e Këshillit te Ministrave, Urdhërat e Ministrisë së Shëndetësisë, Urdhërat e Ministrisë së Punëve të Brendëshme (Drejtoria e Policisë së Shtetit) etj. 

Mbi këtë bazë ligjore dhe mbi të gjitha me qellim mbrojtjen e shëndetit të stafit, të të zgjedhurve, por edhe anëtarëve apo të tretëve të cilët kanë kontakt me FED invest gjatë pandemisë, marrja e masave ishte emergjente. FED invest vijon punën me mundesitë maksimale që lejojnë rrethanat e krijuara për të gjetur zgjidhje për gjithë shqetësimet apo pyetjet që mund të lindin nga stafi apo klientët lidhur me situatën. E në të njëjtën kohë vijojmë ti shërbejmë anëtarësisë duke ruajtur ritmin e punës dhe efiçencën për të minimizuar në maksimum efektet negative që mund të sjellë situata. 

Për këtë arsye, masat më të menjëhershme të marra në FED invest lidhur me kredimarrjen:

 1. Departamenti i Biznesit në FED invest hartoi një udhëzues mbi dhënien e kredive dhe ndjekjen e kthimeve të kësteve të kredisë në kushtet e pandemisë COVID 19.
 2. Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët të Bankës së Shqipërisë dhe Kryeministrit të Rebublikës së Shqipërisë, është ndjekur praktika për ristrukturimin e kredive të kredimarrësve që janë në vështirësi shlyerje si pasoje e pandemisë.

Masa të tjera administrative të marra nga FED invest:

 1. Është ngritur një Komitet i Posaçem, për përballimin e emergjencës nga shpërthimi i pandemisë së COVID-19 në FED invest.
 2. Veprimtaria është ushtruar në perputhje me Protokollet e Posaçme të Sigurisë.
 3. Janë pajisur të gjitha zyrat dhe ambjentet e FED invest me Protokollet e Sigurisë, posterat për parandalimin e COVID, masat mbrojtëse si maska, doreza, alkool, sapun, dezinfektant, solucione pastrimi etj.
 4. Është bërë dezinfektimi i të gjitha zyrave/degëve/ambjeneteve të FED invest sipas një grafiku të posaçem dhe rekomandimeve të marra pranë Institutit të Shëndetit Publik.
 5. Është hartuar një Udhëzues i Posaçëm për masat që duhen marrë nga institucioni gjatë kësaj pandemie.
 6. Është parashikuar dhe vënë në praktikë puna nga shtëpia për stafin me qëllim ndjekjen dhe përmbushjen e detyrave. Për këtë shkak është parashikuar rotacioni i stafit me qëllim ruajtjen e distancave të sigurisë (jo më pak se 1.5m).
 7. Takimet/Mbledhjet e punës janë zhvilluar me anë të platformave online.
 8. Oraret e punës për stafin dhe ato për shërbimin e klientit/anëtarit janë përshtatur në zbatim të Urdhërave të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë. Këto orare janë ndryshuar disa herë për shkak të njoftimeve të shpeshta dhe të ndryshueshme edhe nga autoritetet publike.
 9. Lëvizjet e stafit janë bërë vetëm gjatë orareve të lejuara dhe gjithmonë në përputhje me urdhëresat e qeverisë duke u pajisur me Autorizimet dhe Vërtetimet e posaçme, qoftë për stafin këmbësor ashtu edhe për ata që kanë lëvizuar me automjete.
 10. Eshtë vënë në dispozicion të stafit një Pyetësor për vetëdeklarimin e gjendjes shëndetësore.
 11. Departamenti i Burimeve Njerëzore ka mbajtur (dhe vijon) të mbajë të përditesuar raportin ditor për gjendjen shëndetësore të stafit (në Drejtorinë Qëndrore dhe gjithë rrjetin e degëve).

Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia globale e COVID-19, Qendra ABA nuk mund të zhvillojë aktivitetet e planifikuara për arsye sigurie dhe në përputhje me rregullat e Ministrisë së Shëndetësisë. Megjithatë, aktivitetet do të rifillojnë sapo situata të jetë qetësuar dhe të lejohet zhvillimi i tyre. Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: